ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

EU támogatásával megvalósuló fejlesztések

Üdültetés

OLET

 

A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2011. július 1. napjától látja el telephelyein a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését segítő állami feladatokat.

A telephelyek nagyobb szervezeti egységekbe tagozódnak: lakásotthon-hálózatokba, gyermekotthonokba.

Az intézmény célja, hogy biztosítsa a gyermek alapvető jogát – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.

A gyermekek, fiatal felnőttek elhelyezését, befogadását az intézményünkbe hatósági döntés alapozza meg. Az intézmény valamennyi szervezeti egységének feladata, hogy a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához, szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítsa, a kapcsolattartással a gyermek és szülője közötti érzelmi köteléket fenntartsa, erősítse, elősegítse a vérszerinti családba történő visszagondozást, és ha ez nem lehetséges a gyermek örökbeadását.

Az utógondozói ellátást is biztosító telephelyek a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült, létfenntartását önállóan biztosítani nem tudó, munkát kereső, munkát vállaló fiatal felnőtteknek, illetve a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonyban állóknak, valamint azoknak, akik szociális bentlakásos intézménybe felvételüket várják utógondozást, és szükség szerinti ellátást biztosítanak.

A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásáért a fiatal felnőttnek térítési díjat kell fizetnie. A személyi térítési díj megállapításánál az igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján kerül megállapításra. A jövedelemmel nem rendelkező fiatal felnőttnek ingyenes ellátást biztosít.

Szolgáltatások

A gyermekvédelmi szakellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek számára biztosítani kell az otthont nyújtó ellátást, a szakellátást egyéb okból igénylő gyermeknek a teljes körű ellátást, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátását..

Az otthon nyújtó ellátás keretében a gyermekek számára intézményünk teljes körű ellátást, illetve utógondozást biztosít.

A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermeknek és a szakellátásba egyéb ok miatt került gyermeknek lakhatást, a jogszabályi előírásoknak, egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést, ruházattal való ellátást biztosít. Az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozottak számára a tankönyveket, tanszereket, egyéb iskolai felszereléseket, tandíjat, iskolába járással kapcsolatos költségeket biztosítani kell. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében gondoskodik a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről. 

A gondozási, nevelési tevékenység célja, hogy a gyermekek testileg, érzelmileg, értelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, személyiségük kibontakozzék, képessé váljanak a saját családjukba való visszailleszkedésre, az egyes gondozási színterekbe, illetve az örökbefogadói családba történő beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre.

Elősegíti a gondozott gyermek és hozzátartozója folyamatos kapcsolattartását.

 A szervezeti egységek típusainak bemutatása:

 Lakásotthon-hálózatok:

A Lakásotthon-hálózatok telephelyei mindösszesen 132 férőhellyel rendelkeznek, és egyenként legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítják családias körülmények között azon gyermekek számára, akiknek a nevelőszülői családokban történő elhelyezése akadályozott. A lakásotthonoknak az adott település szerkezetébe illeszkedő családi házak adnak helyt.

A gondozott gyermekek korösszetétele többnyire 12-18 év között van, valamint kérelem esetén utógondozói ellátást is biztosítanak a fiatal felnőtteknek legfeljebb 25. életévük betöltéséig.

A lakásotthonok között eltérő funkciója van a speciális lakásotthonnak, a különleges lakásotthonoknak, valamint a – nem gyermekotthonnak, lakásotthonnak minősülő - külső férőhelyeknek.

A speciális lakásotthon 8 súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, vagy pszichoaktív szert használó, illetve kettős szükségletű 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött gyermek számára biztosít az állapotához igazodó ellátást.

A különleges lakásotthon szakmai tevékenysége 8 különleges ellátási szükségletű gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára, reszocializációjára, habilitációs és rehabilitációs ellátására terjed ki.

A mindösszesen 11 engedélyezett férőhelyes két utógondozói lakásotthon és a mindösszesen 12 engedélyezett férőhelyes három külső férőhely működtetésével célunk a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült fiatal felnőtteknek a szükségleteiknek megfelelő – megállapodásban rögzített - ellátás biztosítása. Az utógondozói szakmai tevékenység kiterjed a fiatal felnőtt családjába való beilleszkedésének támogatására, segítséget nyújt az önálló életvitel kialakításához, a fiatal önálló lakhatásának megoldásához, a tanulmányok végzésével és a munkahelykereséssel kapcsolatos teendőkhöz és folyamatosan figyelemmel kíséri az utógondozói ellátott körülményeit, életvezetése alakulását. A fiatal felnőttek az utógondozói lakásotthonokban és a külső férőhelyeken napirendjüket önállóan határozzák meg.

Gyermekotthonok:

Az intézmény gyermekotthonai egyenként 40 engedélyezett férőhellyel rendelkeznek. A gyermekotthonok – a lakásotthonokhoz hasonlóan – megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos gyermekintézmények. A gyermekotthonainkban az otthonosság feltételeinek biztosítására a gyermekek nevelését, gondozását kisközösségekben, csoportokban szervezzük meg. 

A gyermekotthoni nevelés sajátossága, hogy részben tudja átvenni a család szerepeit, szocializációs feladatait. A szervezeti egységekben folyó szakmai tevékenység elsődleges célja, hogy a gyermekeknek olyan életmódot kínáljon fel, amely leginkább megközelíti azt az életformát, amelyben a családok élnek.

A gyermekotthonokban a felzárkóztató funkció is kiemelt jelentőséggel bír, mivel az intézménybe a serdülő korú gyermekek jelentős tanulmányi és szocializációs hátránnyal kerülnek be. A reszocializáció elsősorban a speciális lakásotthon, vagy a javítóintézetek feladata, de a gyermekotthonokban élő gyermekek körében is egyre gyakrabban előforduló antiszociális magatartás miatt az itt folyó szakmai tevékenységnek is kiemelt feladata, hogy a problémás viselkedésű gyermekek számára segítse a társadalmi beilleszkedést, az elfogadható normák és értékek kialakítását.

A gyermekek intézményen kívüli életét a csoport nevelője szervezi meg. Ennek keretében közös kirándulásokat szervez, kulturális rendezvényeket látogatását szorgalmazza, motiválja a gyermekeket a sporttevékenységekre.