ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

EU támogatásával megvalósuló fejlesztések

Üdültetés

OLET

 

A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (jogelőd intézménye: a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ) 2011. július 01. napjától látja el telephelyein a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését segítő állami feladatokat.
A telephelyek nagyobb szervezeti egységekbe tagozódnak: lakásotthon-hálózatokba, gyermekotthonokba és a gyermekvédelmi szakszolgáltatásba.
A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (jogelőd intézménye: a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ) 2011. július 01. napjától látja el telephelyein a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését segítő állami feladatokat.

Az intézmény célja, hogy biztosítsa a gyermek alapvető jogát – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
A gyermekek, fiatal felnőttek elhelyezését, befogadását az intézményünkbe hatósági döntés alapozza meg. Az intézmény valamennyi szervezeti egységének feladata, hogy a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához, szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítsa, a kapcsolattartással a gyermek és szülője közötti érzelmi köteléket fenntartsa, erősítse, elősegítse a vérszerinti családba történő visszagondozást, és ha ez nem lehetséges a gyermek örökbeadását.
Az utógondozói ellátást is biztosító telephelyek a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült, létfenntartását önállóan biztosítani nem tudó, munkát kereső, munkát vállaló fiatal felnőtteknek, illetve a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonyban állóknak, valamint azoknak, akik szociális bentlakásos intézménybe felvételüket várják utógondozást, és szükség szerinti ellátást biztosítanak.
A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásáért a fiatal felnőttnek térítési díjat kell fizetnie. A személyi térítési díj megállapításánál az igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján kerül megállapításra. A jövedelemmel nem rendelkező fiatal felnőttnek ingyenes ellátást biztosít.

Szolgáltatások

A gyermekvédelmi szakellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek számára biztosítani kell az otthont nyújtó ellátást, a szakellátást egyéb okból igénylő gyermeknek a teljes körű ellátást, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, továbbá gondoskodni kell a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról.
Az otthon nyújtó ellátás keretében a gyermekek számára intézményünk teljes körű ellátást, családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadásának elősegítését, illetve utógondozást biztosít.
A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermeknek és a szakellátásba egyéb ok miatt került gyermeknek lakhatást, a jogszabályi előírásoknak, egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést, ruházattal való ellátást biztosít. Az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozottak számára a tankönyveket, tanszereket, egyéb iskolai felszereléseket, tandíjat, iskolába járással kapcsolatos költségeket biztosítani kell. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében gondoskodik a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről. 
A gondozási, nevelési tevékenység célja, hogy a gyermekek testileg, érzelmileg, értelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, személyiségük kibontakozzék, képessé váljanak a saját családjukba való visszailleszkedésre, az egyes gondozási színterekbe, illetve az örökbefogadói családba történő beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre.
Elősegíti a gondozott gyermek és hozzátartozója folyamatos kapcsolattartását.


A szervezeti egységek típusainak bemutatása:


Lakásotthon-hálózatok:
A Lakásotthon-hálózatok telephelyei mindösszesen 152 férőhellyel rendelkeznek, és egyenként legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítják családias körülmények között azon gyermekek számára, akiknek a nevelőszülői családokban történő elhelyezése akadályozott. A lakásotthonoknak az adott település szerkezetébe illeszkedő családi házak adnak helyt.
A gondozott gyermekek korösszetétele többnyire 12-18 év között van, valamint kérelem esetén utógondozói ellátást is biztosítanak a fiatal felnőtteknek legfeljebb 25. életévük betöltéséig.
A lakásotthonok között eltérő funkciója van a speciális lakásotthonnak, a különleges lakásotthonoknak, valamint az utógondozói lakásotthonoknak, és az utógondozói lakásotthonok működéséhez nagyon hasonló – nem gyermekotthonnak, lakásotthonnak minősülő - külső férőhelyeknek.
A speciális lakásotthon 8 súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, vagy pszichoaktív szert használó, illetve kettős szükségletű 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött gyermek számára biztosít az állapotához igazodó ellátást.
A két különleges lakásotthon szakmai tevékenysége 16 különleges ellátási szükségletű gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára, reszocializációjára, habilitációs és rehabilitációs ellátására terjed ki.
A mindösszesen 11 engedélyezett férőhelyes két utógondozói lakásotthon és a mindösszesen 12 engedélyezett férőhelyes három külső férőhely működtetésével célunk a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült fiatal felnőtteknek a szükségleteiknek megfelelő – megállapodásban rögzített - ellátás biztosítása. Az utógondozói szakmai tevékenység kiterjed a fiatal felnőtt családjába való beilleszkedésének támogatására, segítséget nyújt az önálló életvitel kialakításához, a fiatal önálló lakhatásának megoldásához, a tanulmányok végzésével és a munkahelykereséssel kapcsolatos teendőkhöz és folyamatosan figyelemmel kíséri az utógondozói ellátott körülményeit, életvezetése alakulását. A fiatal felnőttek az utógondozói lakásotthonokban és a külső férőhelyeken napirendjüket önállóan határozzák meg.

Gyermekotthonok:
Az intézmény gyermekotthonai egyenként 40 engedélyezett férőhellyel rendelkeznek. A gyermekotthonok – a lakásotthonokhoz hasonlóan – megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos gyermekintézmények. A gyermekotthonainkban az otthonosság feltételeinek biztosítására a gyermekek nevelését, gondozását kisközösségekben, csoportokban szervezzük meg. 
A gyermekotthoni nevelés sajátossága, hogy részben tudja átvenni a család szerepeit, szocializációs feladatait. A szervezeti egységekben folyó szakmai tevékenység elsődleges célja, hogy a gyermekeknek olyan életmódot kínáljon fel, amely leginkább megközelíti azt az életformát, amelyben a családok élnek.
A gyermekotthonokban a felzárkóztató funkció is kiemelt jelentőséggel bír, mivel az intézménybe a serdülő korú gyermekek jelentős tanulmányi és szocializációs hátránnyal kerülnek be. A reszocializáció elsősorban a speciális lakásotthon, vagy a javítóintézetek feladata, de a gyermekotthonokban élő gyermekek körében is egyre gyakrabban előforduló antiszociális magatartás miatt az itt folyó szakmai tevékenységnek is kiemelt feladata, hogy a problémás viselkedésű gyermekek számára segítse a társadalmi beilleszkedést, az elfogadható normák és értékek kialakítását.
A gyermekek intézményen kívüli életét a csoport nevelője szervezi meg. Ennek keretében közös kirándulásokat szervez, kulturális rendezvényeket látogatását szorgalmazza, motiválja a gyermekeket a sporttevékenységekre.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás:
A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás elsősorban szolgáltatási feladatot végez, szorosan együttműködve a gyámhatósággal. A szakszolgáltatás tesz javaslatot az ideiglenes hatályú elhelyezést követően, valamint a nevelésbe vételi eljárás során, illetve a nevelésbe vételt követően a gyermek ideiglenes gondozási helyére és a gyermek sorsának rendeződéséig a számára otthont nyújtó ellátást biztosító gondozási helyre. Ennek érdekében elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szakmai véleményt, és előkészíti az elhelyezési javaslatot és a gyermek egyéni elhelyezési tervét. A megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat működteti. A bizottság szakmai véleménye tartalmazza a gyermek állapotának megfelelő ellátási formára, az egyéni elhelyezési tervre és a gyermek gondozására, nevelésére, fejlesztésére, esetleg terápiájára vonatkozó javaslatot. A gyermekek örökbefogadásának előkészítésével kapcsolatban a szakszolgáltatás feladata, hogy nyilvántartást vezet az örökbe fogadhatónak nyilvánított és az örökbe fogadható gyermekekről. Előkészíti a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítását és a titkos vagy nyílt örökbefogadását, az örökbe fogadni szándékozót tájékoztatja az örökbefogadás feltételeiről, az örökbe fogadni szándékozókról nyilvántartást vezet, gondoskodik az örökbefogadás előtti tanácsadás és örökbefogadói tanfolyam, valamint az örökbefogadás utáni segítséget nyújtó szolgáltatás megszervezéséről, figyelemmel kíséri a kötelező gondozásba helyezett gyermek beilleszkedését, és közreműködik nemzetközi örökbefogadási ügyekben. 2014. március 15. napjától bővült a szakszolgáltatás feladata a közvetítői tevékenységgel, amely során a családjában élő vagy nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel – a szülők egymással, vagy a gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében –a közvetítői eljárásban mediátor szakembert. A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének ellátása érdekében gyermekvédelmi gyámi tevékenységet biztosít. A gyermekvédelmi gyámok feladata, hogy a gyermekeket személyi és vagyoni ügyeikben képviseljék. Az intézményben a szakszolgáltatás látja el a valamennyi szervezeti egységet érintő szerteágazó, sokrétű nyilvántartási feladatokat.